Všeobecné pravidlá súťaže 

 

Prevádzkovateľ súťaže:
PANAMA – KUCHYNE, s.r.o. , Dekýš 105, Dekýš 969 01, prevádzka Banská Bystrica Zvolenská cesta 14695/30B, IČO: 46 353 950 , IČ DPH: SK2023343069, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 20816/S (ďalej len „Organizátor);

 

 1. Súťaž prebieha výlučne na Facebooku. Úlohou súťažiacich je napísať k príspevku komentár, v ktorom uvedú, ako si predstavujú svoju novú kuchynskú linku.
 2. Organizátorom súťaže je firma PANAMA-KUCHYNE s.r.o. (Ďalej iba Organizátor)
 3. Súťaž začína v piatok 22.11.2019 a končí v utorok 31.12.2019 o 23:59 hod. SEČ.
 4. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕši vek 18 rokov.
 5. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti PANAMA-KUCHYNE s.r.o.., ani ich najbližší rodinní príslušníci.
 6. Zástupca Organizátora súťaže vyžrebuje výhercu v piatok 3.1.2020. Mená výhercov budú zverejnené v ten istý deň na časovej osi profilu značky PANAMA-KUCHYNE s.r.o. na Facebooku a taktiež na oficiálnej internetovej stránke značky organiátora v sekcii Súťaže. Poverený zástuca Organizátora súťaže bude všetkých výhercov kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.
 7. Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať sa s výhercom do 14 dní od žrebovania cien, môže sa Organizátor rozhodnúť, či vyberie spomedzi účastníkov súťaže nového výhercu, alebo túto cenu neudelí.
 8. Výhry budú odovzdané a zrealizované po vzájomnej dohode Organizátora súťaže a výhercov. Na výhry nevzniká právny nárok ani finančný nárok a výherca si nemôže uplatňovať nárok na výhru súdnou cestou, ani jej vyplatenie vo finančnej hotovosti.
 9. Ak sa výherca rozhodne pre nábytok, ktorého hodnota prekračuje výšku výhry, po dohode s Organizátorom mu táto výška výhry môže byť odpočítaná od celkovej sumy za dodaný nábytok. Finančný rozdiel výherca vyplatí Organizátorovi na základe predloženej zálohovej faktúry v hotovosti, alebo peňažným prevodom na účet Organizátora.
 10. Spoločnosť Facebook nie je organizátorom súťaže a je oslobodená od akýchkoľvek záväzkov, ku ktorým sa zaviazal Organizátor súťaže.
 11. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook, a nie je s touto spoločnosťou nijako spojená.